РДГ Смолян | Обява за работа

Дата на валидност: 19.03.2020

Длъжност: Главен Специалист „Горски Инспектор” в РДГ-Смолян
Звено: РДГ Смолян

Кратко описание на длъжността: Длъжността Главен специалист ”Горски инспектор” контролира дейността по опазване на горските територии, горските, дивечовите и рибните ресурси в обектите за любителски риболов в териториалния обхват на дейност на РДГ, обхващаща действията по предотвратяване и разкриване на нарушения на разпоредбите на законите и подзаконовите нормативни актове. Установява административни нарушения, свързани с горските територии, горските и дивечовите ресурси и рибните ресурси в обектите за любителски риболов, както и санкциониране на техните извършители.  Уведомява и подпомага органите на досъдебното производство при констатиране на престъпления, свързани с горските територии, горските и дивечовите ресурси и рибните ресурси в обектите за любителски риболов, както и разкриване на извършителите им. Осъществява контрол по: опазване и защита на горските територии; ползване на дървесина и недървесни горски продукти;  възобновяване на горите; стопанисване на горските територии; ловностопанските дейности, опазването на дивечовите и рибните ресурси; биоразнообразие, защитени територии и зони.

 

Материали