ЛЗС Пловдив | Обява за работа

Дата на валидност: 30.11.2020

Длъжност: Конкурс за Главен експерт в Лесозащитна станция – Пловдив – 1 работно място
Звено: ЛЗС Пловдив

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността Главен експерт   в Лесозащитна станция Пловдив са:

1.     Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

2.  Степен на образование: висше лесовъдско образование с минимална образователна степен „бакалавър“ по специалност съгласно т.5 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за горите ”;

3.    Професионален опит – 2 /две/ години, по специалността или в области, свързани с функционалните задължения на длъжността или

4.    Ранг –IV ( четвърти ) младши.

Материали