РДГ Велико Търново | Обява за работа

Дата на валидност: 24.04.2023

Длъжност: „Главен експерт – контрол по опазване на горските територии“
Звено: РДГ Велико Търново

   Длъжността Главен експерт-контрол по опазване на горските територии, дирекция „Горско стопанство“ в Регионална дирекция по горите В. Търново е свързана с осъществяване контрол по опазване на горските територии от незаконна сеч и извоз, незаконна паша и строителство в горските територии, по спазване на Закона за горите и подзаконовите нормативни актове и провеждане на държавна политика по опазване на горските територии, независимо от собствеността, с цел подобряване състоянието и качеството на горските ресурси и устойчивото им управление на територията на РДГ В. Търново. Контрол по съставянето на актове и издаването на наказателни постановления по съставените актове от горските инспектори; проверка по жалби и сигнали, свързани с опазването на горите; проверка по документи и на терен на ГСП и план-извлечения на територията на РДГ В.Търново.

Материали