НачалоНовини 2017/10Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

20.10.2017 - Осмо заседание на Надзорната група по проект „Горите на орела“

В периода 17-19 октомври, 2017 г. Изпълнителна агенция по горите организира осмото заседание на Надзорната група по проект „Горите на орела“ по програма LIFE на Европейския съюз. В срещата взеха участие представители на партньорите по проекта – Изпълнителна агенция по горите и Българско дружество за защита на птиците, на Регионална дирекция по горите Кърджали, Южноцентрално държавно предприятие, ТП ДГС Крумовград и Агролеспроект ЕООД.

По време на заседанието членовете на Надзорната група се запознаха с напредъка при изпълнение на проекта, предстоящите задачи в краткосрочен аспект и се обединиха около нуждата от продължаване на усилията за постигане на всички заложени резултати, в т.ч. стартиране на работата по разработване на под-мярка 15.1 „Плащания за горски екологични ангажименти“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., включена като мярка 657 от Програмата на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. 

Участниците в срещата се включиха в приемането на приключилата теренна работа по инвентаризация на ТП ДГС Крумовград, като се запознаха с прилагането на четирите допълнително възложени методики за инвентаризация на биологичното разнообразие. Извън планираните дейности, членовете на работната група присъстваха на демонстрация за откриване на отровни примамки от специално обучено за целта куче.

В краткосрочен аспект проектът предвижда организация на обучение за представители на РДГ по прилагане на новоприети мерки от ПРСР 2014-2020 г. и провеждане на обществено обсъждане на разработения План за действие за малкия креслив орел (проектът на документ може да бъде намерен на следния адрес http://eagleforests.org/bg/news-view/124.html).

 

 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност