НачалоНовини 2019/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

14.05.2019 - ИАГ публикува Протокол № 3 за 2019 г. от комисия назначена със заповед № 200/11.03.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ

за разглеждане на преписки, постъпили до влизане в сила на Закона за горите, във връзка с § 5 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за горите (ЗГ)

 
Документи