Изпълнителна агенция по горите

Длъжност: Изпълнителен директор
Име: Мирослав Маринов
Телефон: 0298511503
Вътрешен: 503
Електронна поща: m.marinov@iag.bg
Длъжност: Зам. изп. директор
Име: Ценко Ценов
Телефон: 0298511509
Вътрешен: 509
Електронна поща: cenov@iag.bg
Длъжност: и.д. Главен секретар
Име: Димитър Баталов
Телефон: 0298511504
Вътрешен: 504
Електронна поща: dbatalov@iag.bg
Длъжност: Финансов контрольор
Име: Веска Делчева
Телефон: 0298511557
Вътрешен: 557
Електронна поща: vdelcheva@iag.bg
Дирекция "Звено "Вътрешен одит"":
Длъжност: Ръководител звено
Име: Благовеста Лалова
Телефон: 029045351
Вътрешен:
Електронна поща: blalova@iag.bg

Отдели
Служители в дирекцията: 3
Дирекция "Финансово-стопански дейности":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Валерий Павлов
Телефон: 0298511559
Вътрешен: 559
Електронна поща: v.pavlov@iag.bg


Отдели
Финанси, бюджет и счeтоводство
Собственост, инвестиции и контрол
Служители в дирекцията: 13
Дирекция "Административно - правно обслужване и човешки ресурси":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Илиан Точев
Телефон: 0298511754
Вътрешен: 754
Електронна поща: tochev@iag.bg


Отдели
Нормативни дейности
Правнo-административни дейности
Човешки ресурси
Служители в дирекцията: 18
Дирекция "Информационно обслужване и връзки с обществеността ":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Нено Ненов
Телефон: 0298511515
Вътрешен: 515
Електронна поща: nenovni@iag.bg


Отдели
Служители в дирекцията: 7
Дирекция "Промени в горските територии":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Валентин Чамбов
Телефон: 0298511513
Вътрешен: 513
Електронна поща: vchambov@iag.bg


Отдели
Промяна на предназначението и промени в собствеността
Учредяване на вещни права
Служители в дирекцията: 11
Дирекция "Гори и лесовъдски дейности":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Тони Кръстев
Телефон: 0298511551
Вътрешен: 551
Електронна поща: tkrastev@iag.bg

Отдели
Възобновяване, стопанисване, ползване и защита на горите
Недържавни гори и контрол върху дейностите в горите
Служители в дирекцията: 14
Дирекция "Контрол по опазването на горските територии":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Николай Пиронков
Телефон: 029045363
Вътрешен:
Електронна поща: npironkov@iag.bg


Отдели
Служители в дирекцията: 10
Дирекция "Ловно стопанство ":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Мирослав Джупаров
Телефон:
Вътрешен:
Електронна поща: djuparov@abv.bg


Отдели
Служители в дирекцията: 8
Дирекция "Наука и международни дейности":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Долорес Белоречка
Телефон: 029045360
Вътрешен:
Електронна поща: dolores@iag.bg


Отдели
Служители в дирекцията: 9
Дирекция "Инвентаризация и планиране":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Йордан Палигоров
Телефон: 0298511529
Вътрешен: 529
Електронна поща: paligorov@iag.bg


Отдели
Служители в дирекцията: 6